HEALTH

Hvar Clinic – Emergency Room

Majerovica b.b.
21450 Hvar
Phone: +385 (0)21 778 040

Infirmary

Trg Svetog Stjepana
21450 Hvar
Phone: + 385 (0)21 743 103, + 385 (0)21 717 422

Dentist

Trg sv. Stjepana
21450 Hvar
Phone: + 385 (0)21 742 122

Veterinarian

21465 Stari Grad
Phone: + 385 (0)21 765 388

Pharmacy

Trg sv. Stjepana
21450 Hvar
Phone: +385 (0)21 741 002

Poll

VIRTUAL TOUR HVAR