FISKALNE BLAGAJNE

Dugo se najavljuje ovaj zakon. Lomila su se koplja oko toga hoće li ili neće biti izglasan, hoće li biti uveden model s tzv. fiskalnim printerima ili će se ići na tzv. Švedski sistem (black box)...
U kratkim crtama svi oni koji su obavezni izdavati račune podliježu nadležnosti ovog zakona i dužni su se prilagoditi do srpnja 2013. Zakon stupa na snagu s 01.01.2013. ali će tek od 01.srpnja 2013. biti obaveza korištenja fiskalne kase (ovisno o vrsti gospodraskog subjekta, ugostitelji su obavezni već od 01.01.2013.)

Zakon možete  preuzesti ovdje.

Ovo su neke od značajki na koje treba obratiti pozornost:

1.      Prema Zakonu, obveznikom fiskalizacije smatra se:

 • fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva),
 • fizička osoba obveznik poreza na dobit te
 • pravna osoba obveznik poreza na dobit (trgovačka društva i ostali),
 • ako su obveznici izdavanja računa prema posebnim propisima.

2.      U svrhu provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom propisuje se da je obveznik fiskalizacije dužan nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka. Ovime se uvodi obveza obveznicima fiskalizacije da račune moraju izdavati putem elektroničkih naplatnih uređaja. Sada važeći zakonski propisi propisuju samo sadržaj računa ne ulazeći u način izdavanja računa već propisuju da se račun može izdati putem naplatnog uređaja ili na drugi odgovarajući način. Elektronički naplatni uređaji moraju omogućiti:

 • korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te
 • omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

3.      Obveznik fiskalizacije prilikom izdavanja svakog računa za promet u gotovini (znači prije ispisa računa) elektronički potpisuje elemente računa te ih dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke (internetske) veze. Ministarstvo financija, Porezna uprava provjerava jesu li dostavljeni svi propisani elementi računa te jesu li potpisani ispravnim digitalnim certifikatom. Ako su kumulativno ispunjeni uvjeti (svi elementi računa i valjani digitalni potpis) Ministarstvo financija, Porezna uprava elementima računa određuje Jedinstveni identifikator računa (JIR) te isti vraća obvezniku fiskalizacije putem uspostavljene elektroničke veze. Ova razmjena se izvršava u nekoliko sekundi te se omogućuje da se ispiše račun na kojem je ispisan JIR što znači da se ispisuje račun kojeg je ovjerila Porezna uprava.

4.       Obveznik fiskalizacije dužan je jednom dnevno, a najkasnije prije početka slijedećeg radnog dana dostaviti zbirne podatke o ostvarenom prometu tog radnog dana-dnevno izvješće. Dostavom dnevnog izvješća omogućuje se dodatna kontrola prometa u gotovini te brza reakcija ako podaci dostavljeni tijekom radnog dana nisu odgovarajući dnevnom izvješću.

5.       Smisao provedbe fiskalizacije je da se uvede nadzor nad prometom u gotovini. Najvažnije karika fiskalizacije su građani koji plaćaju gotovinom kupnju dobara te nabavku usluga. Upravo ti građani koji postaju svjesni činjenice da porez koji oni plaćaju kroz cijenu mora završiti u proračunu, a ne na nečijem privatnom računu, u fiskalizaciji postaju građani inspektori. Dostavom Jedinstvenog identifikatora računa ili zaštitnog koda ili dostavom ovjerenog računa građani omogućuju državi kontrolu, a i sami postaju svjesni da plaćanjem poreza kroz plaćanje računa participiraju u javnim troškovima. Temeljem navedenih razloga Zakonom se omogućuje provjera računa od strane građana i to na način da svaki kupac, putem slanja SMS poruke ili upitom na web servis dostupan na Internet stranici Porezne uprave, može brzo i na jednostavan način provjeriti je li njegov račun prijavljen u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Također je predviđena mogućnost da račune malih obveznika fiskalizacije kupci, odnosno primatelji računa mogu dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave predajom službeniku ili dostavom u, za to, predviđene sandučiće.

6.      Zaključno važno je sagledati da uvođenje fiskalizacije donosi i niz neizravnih pozitivnih učinaka:

 • potiče se razvoj softvera i pružanja informatičke podrške,
 • potiče se tržišno nadmetanje,
 • razvija se elektroničko poslovanje,
 • potiče se informatizacija društva u cjelini te
 • se omogućava samim poreznim obveznicima, obveznicima fiskalizacije, da uspostave djelotvorni sustav osobnih internih kontrola rada svojih zaposlenika.

7.      Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

 • 1. Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera, koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini.
 • 2. Jedinstveni identifikator računa je alfanumerički zapis koji se programski generira iz određenog seta podataka.
 • 3. Elementima računa smatraju se podaci: osobni identifikacijski broj (OIB) obveznika fiskalizacije, datum i vrijeme, broj računa, iznos računa razvrstan po poreznoj stopi, zbrojni iznos naknade i poreza, način plaćanja i oznaka operatera naplatnog uređaja.
 • 4. Zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije je alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.
 • 5. Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.
 • 6. Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga.
 • 7. Mali obveznici fiskalizacije jesu obveznici fiskalizacije za koje je propisan pojednostavljeni postupak fiskalizacije

8.      Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik koji ostvaruje promete u slijedećim djelatnostima:

 • 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 • 2. prodaja ulaznica,
 • 3. prodaja na tržnicama,
 • 4. prodaja novina i dnevnog tiska,
 • 5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • 6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 • 7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 • 8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 • 9. pružanje bankarskih usluga

9.      Za potrebe provedbe fiskalizacije račun, osim podataka propisanih Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i drugim posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

 • vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 • oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,
 • Jedinstveni identifikator računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije dužni su prilikom izdavanja računa, na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka.
 • Kopije izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.
 • Računi moraju biti izdani na papiru i sredstvom koji će ostati vidljivo do kraja propisanog roka za čuvanje računa.  
 • ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba.

10.  NOVČANE KAZNE ZA POREZNE PREKRŠAJE Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se obveznik fiskalizacije ako:

 • 1. ne provodi postupak fiskalizacije ili ne izvrši sve radnje propisane ovim Zakonom za provedbu fiskalizacije (članak 8., članak 16., članak 17. stavak 1. i članak 20.)
 • 2. izdaje račune koji ne sadrže sve Zakonom propisane podatke (članak 9. stavci 1. i 2., članak 15. stavak 1.)
 • 3. ne dostavi dnevno izvješće o ostvarenom prometu u propisanom roku (članak 15. stavak 2. i članak 19. stavak 1.)
 • 4. dostavi dnevno izvješće bez svih Zakonom propisanih podataka ili dostavi dnevno izvješće koje nije potpisano ispravnim digitalnim certifikatom (članak 19. stavci 2., 3. i 4.).
 • (2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, obvezniku fiskalizacije.

Ovo je samo kratki pregled načina djelovanja fiskalne kase, vaših obaveza, prava  i predviđenih kazni za nepridržavanje zakonskih odredbi.

Svakako savjetujemo da se pripremite na vrijeme te kontaktirate svojeg „meštra od kase“ kako biste ostvarili pogodnosti koje će se sigurno nuditi za pravovremeni prelazak na programsko rješenje unaprijed pripremljeno za fiskalne blagajne.

 

Za OH: Igor Kolumbić

Galerija

Nazad na vijesti